ประวัติจังหวัดนครสวรรค์

เมืองสี่แคว แห่มังกร
พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

ประวัติจังหวัด นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกกันติดปากว่า เมืองปากน้ำโพ ที่เรียกว่า “ปากน้ำโพ” ก็คือว่าเป็นบริเวณที่แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านมาบรรจบกัน จึงเรียกว่า “ปากน้ำโผล่” และเพี้ยนมาเป็น “ปากน้ำโพ”
     นครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือจึงเป็น “ประตูสู่ภาคเหนือ” และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง และจังหวัดนี้ยังมีความสำคัญตรงที่เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสายสำคัญ ๆ หรือที่รู้จักกันในนาม “ปากน้ำโพ” แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านไหลมาบรรจบกันที่นี่กลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืช ฝูงนกนานาชนิด และยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาอีกนับร้อยชนิด เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ ๙,๕๙๗ ตารางกิโลเมตร
ประวัติศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์
นครสวรรค์ในอดีตเป็นเมืองโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านานมีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี โดย ในจารึกของพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งเป็นรัชกาลที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วง 
ได้เรียกเมืองนี้ว่า”เมืองพระบาง” เป็นเมืองด่านของมณฑลราชธานี สุดชายแดนฝ่ายใต้ ถัดขึ้นไปมีเมือง คณฑี ที่บ้านโคนอยู่ระหว่างกลางอีกเมืองหนึ่งแล้วก็ถึงเมืองนครชุม ซึ่งก็คือเมืองกำแพงเพชรในปัจจุบัน  ด้วยเหตุที่ตัวเมืองอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วหันไปทางทิศตะวันออก ตอนเช้าจะเห็นดวงตะวันขึ้นตรงหน้าเมืองพอดีหลายคนจึงเรียก “เมืองชอนตะวัน” แล้วเปลี่ยนไปเป็น”นครสวรรค์” ในที่สุด แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกกันติดปากว่า เมืองปากน้ำโพ ที่เรียกว่า “ปากน้ำโพ” ก็คือว่าเป็นบริเวณที่แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านมาบรรจบกัน จึงเรียกว่า “ปากน้ำโผล่” และเพี้ยนมาเป็น “ปากน้ำโพ”
สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในแถบดินแดนของลุ่มน้ำ มีแม่น้ำหลายสายมาบรรจบกัน ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน รวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนครสวรรค์จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เมืองสี่แคว นอกจากยังมีภูเขาขนาดย่อมกระจัดกระจายในอำเภอต่างๆ
หน่วยการปกครอง
    ในสมัยราชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทย จัดรูปแบบระบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระยาดัสกร ปลาส (อยู่) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลเป็นคนแรก ตัวเมืองนครสวรรค์ ได้ย้ายไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกด้วยจนเกิดเป็นชุมชนใหญ่ขึ้น ตัวอำเภอเมืองอยู่ที่อำเภอบ้านแก่ง ต่อมาปี 2447ตำบลบ้านแก่งก็ย้ายกลับมาอยู่ที่ปากน้ำโพดังเดิม เรียกว่า “ตำบลปากน้ำโพ” ในปี พ.ศ.2458 สมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดรูปแบบการปกครองเป็นแบบจังหวัด อำเภอ แทนแบบตำบล จึงได้ย้ายตัวเมืองกลับมายังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วให้เรียกชื่อว่า “อำเภอเมืองนครสวรรค์”ดังปัจจุบันนี้การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ 130 ตำบล 1328 หมู่บ้าน
ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 15 องศา 40 ลิปดาเหนือ กับละติจูด 16 องศา 10 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองจิจูด 99 องศา 5 ลิปดาตะวันออก กับลองจิจูด 100 องศา 50 ลิปดาตะวันออกอยู่ ู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยเหนือเส้นศูนย์สูตรค่อนไปซีกโลกด้านตะวันออกที่ตั้งสัมพันธ์ จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง หรือภาคกลางตอนบนของประเทศไทย คาบเกี่ยวระหว่างภาคเหนือกับภาคกลาง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือโดยทางรถยนต์เป็นระยะทาง 237 กิโลเมตร ทางรถไฟเป็นระยะทาง 250 กิโลเมตร
การเดินทาง 
ทางรถยนต์ จากทางหลวงแผ่นดินหลายเลข 1ถ.พหลโยธิน เป็นเส้นทางสายดั้งเดิมที่ใช้เดินทางระหว่างภาคเหนือกับภาคกลาง เส้นทางส่วนใหญ่เป็นทาง
2เลน หรือจากทางหลวงหมายเลข 1เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข32 บางประอิน-นครสวรรค์ เป็นทาง 4 เลนสะดวกและรวดเร็วมาก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ถึงกรุงเทพฯ
ทางรถไฟ  มีรถไฟจากกรุงเทพฯ นครสวรรค์ระยะทางประมาณ 250กม.
 จังหวัดนครสวรรค์
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 8 จังหวัด คือ
ทางทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางมูลนาก อำเภอโพทะเลกิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร และ อำเภอ ขาณุวรลักษบุรีและ กิ่งอำเภอ ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
 ทางทิศใต้ ติดต่อกับอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบ้านหมี่ อำเภอหนองม่วง และอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อำเภอ เมือง อำเภอ สว่างอารมณ์ และอำเภอ ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี อำเภอ เมือง อำเภอสรรพยา และอำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ทางทิศตะวันออก ติดต่อ กับ อำเภอ บึงสามพัน และอำเภอ ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอ อุ้มผาง จังหวัดตาก อำเภอ สว่างอารมณ์ และ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ขนาดและรูปร่าง


     ขนาด จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ประมาณ 9,597.677 ตารางกิโลเมตร
หรือ 5,998,548 ไร่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 15 อำเภอ
คือ
อำเภอเมืองนครสวรรค์
 อำเภอเก้าเลี้ยว
อำเภอโกรกพระ
อำเภอชุมแสง
อำเภอตากฟ้า
อำเภอตาคลี
อำเภอท่าตะโก
อำเภอบรรพตพิสัย
อำเภอพยุหะคีรี
อำเภอไพศาลี
อำเภอลาดยาว
อำเภอหนองบัว
อำเภอแม่วงก์
 กิ่งอำเภอชุมตาบง
อำเภอแม่เปิน
 เปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย นครสวรรค์เป็นจังหวัดขนาดกลาง
รูปร่าง     
ของจังหวัดนครสวรรค์มีลักษณะเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกกับทิศตะวันออก รูปร่างคล้าย ๆ ผีเสื้อกางปีก
สภาพภูมิประเทศ
 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในบริเวณที่เรียกว่า
“กราเบน”(Graben) อายุทางธรณีของพื้นที่เหล่านี้มีตั้งแต่ปัจจุบัน จนกระทั่งถึงเก่าแก่ที่สุด กลุ่มหินที่สำคัญ เช่น      
บริเวณเขาหลวง เป็นหินทัฟฟ์ เขามะโน เขาหน่อ เขาแก้ว เป็นหินปูนและหินอ่อน ส่วนเขากบเป็นหินเชิร์ต กลุ่มหินเหล่านี้อายุประมาณยุคดีโอเนียน-โซลูเรียน (440 ล้านปี
บริเวณภูเขาสูงทางตะวันตกของอำเภอลาดยาว เป็นหินอายุเก่าแก่ที่สุด คือ กลุ่มหินอุทัยธานี อายุประมาณมหายุค พรีแคมเบรียน ( มากกว่า 600 ล้านปี
ในบริเวณ อำเภอตากฟ้า อำเภอพยุหะคีรี อำเภอตาคลี พบ  หินปูน มาก อายุประมาณยุคเพอร์เมียน (270-28 ล้านปี)
 บริเวณเขาชนกันในอำเภอลาดยาว เป็นหินทรายสีแดง หินดินดาน หินกรวดมน และหินกรวดภูเขาไฟ อายุประมาณยุคจูแรสสิค (180 ล้านปี)
     ส่วนหินอัคนี มีอายุประมาณมหายุคเมโซโซอิค ( 135-230 ล้านปี) มีทั้งที่ดันตัวพ้นเปลือกโลกและดันตัวภายใต้เปลือกโลก เช่น หินแกรนิต หินไดออไรต์ แอนดีไซต์3
     จากสภาพโครงสร้างทางพื้นฐานธรณีดังได้กล่าวมาแล้ว เป็นผลทำให้ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครสวรรค์ คล้ายแอ่งกระทะ โดยพื้นที่ของจังหวัดเป็นแอ่ง ตอนกลาง สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 22 เมตร แต่บริเวณทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตก จะมีระดับค่อย ๆ สูงขึ้น ๆ ในอำเภอแม่วงก์พื้นที่มีระดับสูงมาก ถึง 1,780 เมตร ที่เขาตาอุโจ จากลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 เขตย่อย คือ
   ทางด้านตะวันตกของอำเภอแม่วงก์เป็น  เขตภูเขาสูง เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์และแม่น้ำสะแกกรัง บริเวณนี้เป็นพื้นที่แห่งเดียว ของจังหวัดที่ยังมีสภาพป่าดงดิบหลงเหลืออยู่ เพราะเป็นที่สูงและเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ แม่วงก์-แม่เปิ่น ภูเขาสำคัญ ในเขตนี้ คือ เขาชนกัน มีลำน้ำแม่วงก์ตัดผ่านช่องเขาในลักษณะร่องน้ำ(watergap) มีประชากรอาศัยอยู่เพียงเล็กน้อยเนื่องจากเขตนี้เป็นที่สูงและภูเขา 

ในอำเภอลาดยาวอยู่ในเขตที่ราบเนินตะกอนรูปพัด
 เนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างลาดเทจากที่สูงทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก พื้นที่ต่อเนื่องมาจากเขตภูเขาสูงด้านตะวันตก จึงทำให้ชุมชนลาดยาว ประสบปัญหา เกี่ยวกับน้ำท่วมเป็นประจำ เพราะในเขตป่าสงวนแห่งชาติถูกทำลายมากขึ้น สภาวะน้ำ ท่วมก็จะมีความ รุนแรงมากขึ้น ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้มีการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลัง ประชากร อยู่อาศัย
หนาแน่นเป็นหย่อม ๆ ในบริเวณแถบลุ่มน้ำพื้นที่ราบต่ำใช้ทำนา

  เขตตะวันออก นั้นเป็นขอบเขตของที่ราบขั้นบันไดต่อ เนื่องมาจาก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีภูเขาซึ่งผ่านการสึกกร่อนมาก จึงทำให้ภูเขาที่เหลืออยู่มีระดับสูงไม่มากนัก มีลักษณะเป็นพื้นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ ทำให้ประชากร ตั้งถิ่นฐานกระจายเป็นหย่อม ๆ เขตนี้นับ ว่ามีความสำคัญมากในการ ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่วเขียวผิวมัน อ้อย ฝ้ายและมันสำปะหลัง เนื่องจากพื้น ที่ค่อนข้างสูงและขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก แม้ว่าบางแห่งจะมีคลองชลประทานช่วยบ้างก็ตาม เช่น อำเภอตาคลี ดังนั้นประชากรจึงไม่ค่อยหนาแน่นนัก
   เขตตอนกลาง คือพื้นที่สองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำปิง และแม่น้ำน่าน มีพื้นที่กว้างขวางคลอบคลุมอาณาเขตมากกว่าทุกเขต มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด เนื่องจาก เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ราบลุ่มค่อนข้าง เหมาะแก่การทำนา ดังนั้นเขตนี้จึงเป็นแหล่งผลิตข้าวมากกว่าเขตอื่น ๆ ส่วนพืชไร่ก็มีการปลูกร่วมด้วยในพื้นที่ระดับสูงขึ้น เช่น ข้าวโพดข้าวฟ่าง อ้อย ถั่วเขียวผิวมัน เป็นต้น
     จากสภาพพื้นที่แอ่งต่ำ จึงเป็นที่รองรับลำน้ำจากหลายสาย
ที่ไหลมารวมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดในประเทศไทยรวมทั้งมีบึงขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศคือบึงบอระเพ็ด ตั้งอยู่ระหว่างเขตติดต่อ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง และอำเภอท่าตะโก ซึ่งมี เนื้อที่ประมาณ 132,737 ไร่
แหล่งน้ำ
สำหรับแหล่งน้ำอื่น ๆ คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และลำน้ำแม่วงก์ อีกทั้งมีคลองและหนองน้ำต่าง ๆ เป็นจำนวนมากทำให้อาชีพสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ในจังหวัดนครสวรรค์มี คือการประมงโดยประชากรจะมีการเลี้ยงปลาทั้งในบ่อ และในกระชัง สำหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง ประชาชนนิยมเลี้ยง กันบริเวณริมสอง ฝั่งของลำน้ำน่านและลำน้ำเจ้าพระยา เริ่มตั้งแต่ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จนถึงอำเภอพยุหะคีรี ส่วนการเลี้ยงปลาในบ่อ อำเภอที่มีจำนวน บ่อเลี้ยงปลามากที่สุด คือ อำเภอชุมแสง 
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ
อาคารมีลักษณะเป็นรูปเรือกระแชง หรือเรือเอี้ยมจุ๊น ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีต
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
เป็นวัดในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาโค
ทุ่งหินเทิน
ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอแม่วงก์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร หรือจากอำเภอลาดยาว
เมืองโบราณจันเสนและพิพิธภัณฑ์จันเสน
ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองโบราณจันเสน สมัยทวารวดี มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมาก
เขาหน่อ-เขาแก้ว
อยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธิน ช่วงนครสวรรค์ – กำแพงเพชร ในท้องที่ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย
บึงบอระเพ็ด
เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง
ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
นครสวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้เนื่องจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านได้ไหลมาบรรจบกัน
อุทยานสวรรค์
เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองนครสวรรค์มีผู้นิยมไปพักผ่อนหย่อนใจกันมาก มีเนื้อที่ 314 ไร่
วัดจอมคีรีนาคพรต
(วัดเขา) อยู่บนยอดเขาบวชนาค ระหว่างเชิงสะพานเดชาติวงศ์และค่ายจิรประวัติ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง
เขาพระ-เขาสูง
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกลับ เป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มีทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างยิ่ง อาทิ หินแกรนิตสีชมพู
ศาลเจ้าแม่หน้าผา
เรียกทั่วไปว่า ศาลเจ้าปึงเถ่าม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันตก
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
ตั้งอยู่บริเวณชุมชนชาวปากน้ำโพ ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะ
สถานีพัฒนาประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด
อยู่ทางด้านเหนือของบึงบอระเพ็ด ที่ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง ไปตามเส้นทางสายนครสวรรค์-ชุมแสง
กลุ่มทอผ้าบ้านท่ามะกรูด
มีการทอผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติอย่างสวยงาม โดยจัดทำเป็นกลุ่มแม่บ้าน ตลอดจนตัดเย็บเป็นสินค้า
ชุมชนชาวไทยทรงดำบ้านไผ่สิงห์
จากคำบอกเล่าของชาวบ้านบริเวณนี้กล่าวว่า ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ดอน มีป่าไผ่ และสัตว์ป่านานาชนิด
เมืองโบราณโคกไม้เดน
อยู่ที่ตำบลท่าน้ำอ้อย พบซากกำแพงเนินดิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเมืองเก่าสมัยสุโขทัย
วัดบางมะฝ่อ
เป็นวัดเก่าแก่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จุดน่าสนใจอยู่ที่โบสถ์ มีประตูหน้าต่างรูปทวารบาล
น้ำตกวังน้ำวิ่ง
ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพยนต์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายตากฟ้า-
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
ตั้งอยู่บนเขาชอนเดื่อ นอกจากมีทิวทัศน์ที่มีจุดสนใจจากผู้มองจากภายนอกที่มีสภาพป่าสลับกับภูเขาหินปูน
วัดถ้ำพรสวรรค์
ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพยนต์ ถนนลาดยางห่างจากตัวจังหวัด 105 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร
วัดช่องแค
ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ต.ช่องแค เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ๒๔๕๘ โดยหลวงพ่อพรหม ถาวโร
สวนกล้วยไม้พิไลพร
หมู่ 12 บ้านวังยาง ตำบลตะเคียนเลื่อน มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ชมการปลูกเลี้ยง และจำหน่ายพันธุ์กล้วยไม้
สะพานเดชาติวงศ์
เป็นสะพานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย
วัดคีรีวงศ์
ตั้งอยู่บนเขาในเขตตัวเมืองนครสวรรค์ ภายในบริเวณวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ สมเด็จพระพุทธโคดมจำลอง
วัดหนองกลับ
ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลหนองกลับ ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกกันว่า “วัดหนองกลับ” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2363
พุทธศาสนสถานหลวงพ่อดำ
พุทธศาสนสถานหลวงพ่อดำ หลวงพ่อดำ ประดิษฐานอยู่ที่วัดสระทะเล ตำบลโคกเดื่อ
ป่าไพศาลี
มีจุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพกว้างไกล มีจุดพักแรมบนยอดสอยดาวเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก
สระทะเล
ตั้งอยู่หลังโรงพยาบาลตาคลี ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 94 กิโลเมตร เป็นสวนสาธารณะ
แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ประสาท
แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ประสาท ตำบลโพธิ์ประสาท สำรวจขุดค้นโดยกรมศิลปากร
เมืองเก่าเวสาลี
จากการสำรวจของกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ.2511 พบว่าเป็นเมืองสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมมน มีกำแพงดิน 2 ชั้น
รอยพระพุทธบาท
รอยพระพุทธบาท มีลักษณะเป็นแผ่นหินชนวนสีเขียวแกะสลัก สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระยาลิไท แห่งกรุงสุโขทัย
บ้านมอญ
ตั้งอยู่ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือประมาณ 16 กิโลเมตร
วัดพระปรางค์เหลือง
” วัดพระปรางค์เหลือง ” เป็นวัดโบราณที่เก่าแก่มากวัดหนึ่ง และเป็นสถานที่หนึ่งในสมัยที่ ร.5
วัดเกาะหงษ์
เป็นสถานที่แห่งหนึ่ง ในการเสด็จประพาสต้นทางเหนือของ ” พระพุทธเจ้าหลวง ” ซึ่งได้เสด็จผ่านมาถึง
วัดเขาดินใต้หรือวัดพระหน่อธรรินทร
เป็นสถานที่แห่งหนึ่ง ในเส้นทางตามรอยเสด็จประพาสต้นในสมัย ร.5 และได้ทรงสนทนาธรรมกับ หลวงพ่อเฮง
ศาลาที่ประทับร.5หน้าวัดเขื่อนแดง
” วัดศรีสุวรรณ หรือวัดเขื่อนแดง ” สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งค่ายทหารนครสวรรค์มาก่อน
 
 

หอชมเมืองนครสวรรค์
เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้จัดสร้าง “หอชมเมือง” ขึ้น ณ ยอดเขาวัดคีรีวงศ์ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยือน

เขาถ้ำบุนนาค
ตั้งอยู่ที่ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี ถนนเป็นลูกรังห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 80 กิโลเมตร
วัดเกยไชยเหนือ
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านปากคลอง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง เป็นวัดเก่าแก่
ฟาร์มนกกระจอกเทศนครสวรรค์
ตั้งอยู่ที่ 32 หมู่ 4 ตำบลเนินกว้าว มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ในบรรยากาศร่มรื่นแบบชนบท มีซุ้มนั่งเล่น
ตลาดน้ำวัดบางประมุง
อยู่ริมฝั่งคลองบางประมุง บริเวณด้านหลังวัดบางประมุง ชาวบ้านจะพายเรือนำสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร
เขื่อนวังรอ
ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 35 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอประมาณ 17 กิโลเมตร
เขาถ้ำพระ
ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลเนินศาลา ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย และพระพุทธรูป
ถ้ำบ่อยา
เป็นถ้ำอยู่บนเขาที่หมู่บ้านหินก้อน ตำบลหนองกรวด อำเภอเมือง อยู่ห่างจากตัวเมืองเป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
ตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือ
วัดเกรียงไกรกลาง
ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลเกรียงไกร ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 22 กิโลเมตร ตามถนนสายนครสวรรค์
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม(วัดถือน้ำ)
(วัดถือน้ำ) ตั้งอยู่ที่ตำบลนครสวรรค์ ออกห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร ไปตามถนนพหลโยธิน (นครสวรรค์ – กรุเทพฯ)
วัดวรนาถบรรพต
(วัดเขากบ) เป็นวัดเก่าแก่ของนครสวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขาและเชิงเขากบ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 185.50 เมตร
http://www.h2th.com   ศูนย์การท่องเที่ยว http://www.thaitravelstation.com
 
ร้านจำหน่ายของที่ระลึก       
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 6 ต.เกยไชย, อ.ชุมแสง, นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5635 3135
ผ้าฝ้ายตากฟ้า
จำหน่ายผ้าฝ้าย
ที่อยู่ : 116 หมู่ 3 ต.สุขสำราญ, อ.ตากฟ้า, นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 081 753 3544
กลุ่มบ้านมาบตะคร้อผ้าทอ
ที่อยู่ : 34/3 หมู่ 1 ต.หนองบัว, อ.หนองบัว, นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5632 3372, 081 785 6235
กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านจันเสน
ที่อยู่ : (ภายในวัดจันเสน) หมู่ 2 ต.จันเสน, อ.ตาคลี, นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5633 9116, 089 639 4976
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวชุมชนหัวเขาที่3
ที่อยู่ : 19 ซ.มะลิวัลย์, ต.ตาคลี, อ.ตาคลี, นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 089 860 1819, 089 568 0198
กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อน
ผลิตและจำหน่ายงานหัตถกรรมจากหินอ่อน
ที่อยู่ : ต.หนองกระโดน, อ.เมือง, นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5633 1214, 081 971 8048, 089 461 2278
ตั้งเปงเฮง
จำหน่ายกุนเชียง หมูยอ และหมูหยอง
ที่อยู่ : 469 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก, อ.เมือง, นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5622 1513
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต. บ้านแก่ง, อ. เมือง, นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5636 2091, 086 592 2301
บิ๊กบอส
จำหน่ายขนมเปี๊ยะและโมจิ
ที่อยู่ : 96/34 ถ.พหลโยธิน (หน้าอุทยานสวรรค์) อ.เมือง, นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5622 1417, 0 5622 1625
ร้านนิภา
จำหน่ายสินค้าหัตถกรรม
ที่อยู่ : 300 หมู่ 3 ต.หนองกระโดน, อ.เมือง, นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 081 953 4348
แฟกซ์ : 0 5621 2654
ร้านจำหน่ายของที่ระลึก                            
ศูนย์แสดงสินค้าโอทอปบีงบอระเพ็ด
บริหารงานโดยอบจ.นครสวรรค์
ที่อยู่ : บึงบอระเพ็ด
โทรศัพท์ : 0 5627 4525
แม่กุหลาบ
ผลิตและจำหน่ายขนมเปี้ย โมจิ กระยาสาท และมะม่วงหิมพานต์
ที่อยู่ : 105/7 หมู่15 ( ตลาดหนองเบน ) ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5629 6119, 0 5629 6120
จันทร์สุวรรณ
ผลิตและจำหน่ายขนมโมจิและของที่ระลึก
ที่อยู่ : 314/4 ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5622 1925, 0 5631
สกุลดาว
ผลิตและจำหน่ายขนมเปี๊ยและโมจิ
ที่อยู่ : 507-9 ถนนโกศรี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5622 7996
ชุนเป้ง
ผลิตและจำหน่ายมtเขือเทศสามรส มะยมหยี มะม่วงแช่อิ่ม
ที่อยู่ : 25 ถนนเวสสุวรรณ ( ตรงข้าม ธ. นครหลวง ) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5622 2266, 0 5622 4772
วัฒนพร
ผลิตและจำหน่ายขนมเปี๊ยและโมจิ
ที่อยู่ : 301/10-14 ถนนสุวรรณวิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5622 2857, 0 5622 3424
แม่อำไพ
จำหน่ายขนมเปี๊ยและโมจิ
ที่อยู่ : ถนนนครสวรรค์ – พิษณุโลก อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5622 6456
จุฬาเบเกอรี่
จำหน่ายขนมเปี๊ยนมสด
ที่อยู่ : 27-29-31 ถนนเมฆลา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5621 3828
ขนมอร่อย
ขนมเปี๊ยะ ขนมโมจิ
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน (กิโลเมตรที่ 244.5 จากกรุงเทพฯ) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ :
โมจิ เอ็ม เอ็ม
ที่อยู่ : 23/23 หมู่ 10 ตำบลบางม่ว อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 08 1533 2600
ร้านจำหน่ายของที่ระลึก       
สถานที่จำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์สว…
ที่อยู่ : 300 หมู่1 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5638 5515
ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดนครสวรรค์
อยู่ภายใน บขส. นครสวรรค์
ที่อยู่ : 605-8 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5637 1803
แคนตาลูป เอส เอ็ม ที
ที่อยู่ : 3/2-4 บ้านสามแยกเจ้าพระยา ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5627 7274
           การศึกษา

         โรงเรียนระดับอุดมศึกษา

•        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

•        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์

•        มหาวิทยาลัยภาคกลาง

•        มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

•        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

•        มหาวิทยาลัยนเรศวร ูศูนย์วิทยบริการ จังหวัดนครสวรรค์

         ห้างสรรพสินค้า

•        ตลาด เทสโก้ โลตัส สาขา ตาคลี

•        ตลาด โลตัส สาขาแฟรี่แลนด์ นครสวรรค์

•        บิ๊กซี สาขา นครสวรรค์

•        แม็คโคร สาขา นครสวรรค์

•        โกบอลด์ เฮาส์

•        แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า

•        วิถีเทพสรรพสินค้า

•        วีแสควร์

          เศรษฐกิจ

จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (ภาคกลางตอนบน) เพราะเป็นชุมทางของคมนาคมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นถนน รถไฟ หรือทางน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของท่าข้าวกำนันทรง ซึ่งเป็นตลาดกลางค้าข้าวแห่งแรกของประเทศไทย

          บุคคลสำคัญ

•        โชคชัย บัณฑิต’ นักเขียนรางวัลซีไรต์

•        ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ นักเขียนรางวัลซีไรต์ในปี 2535 จากเรื่อง มือนั้นสีขาว

•        ประภาวดี เจริญรัตนธารากุล นักกีฬายกน้ำหนักเหรียญทองโอลิมปิก 2008

•        อาภาพร นครสวรรค์ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s